Aromatic Hot Stone Massage ฿1,900.00฿2,800.00

Quantity

Share with friends

Description

ทรีตเมนต์นวดบำบัดด้วยเงินร้อนภูเขาไฟ ช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ตึงตัวจากความเครียด กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานของระบบการไหลเวียนต่างๆ ทั้งระบบโลหิต น้ำเหลือง และพลังงานในร่างกาย เร่งการขับสารพิษตกค้าง หลังการนวดบำบัดจะรู้สึกได้ถึงความเบา สบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ การรับบริการอย่างต่อเนื่องยังช่วยทำให้ผิวพรรณ สดใสจึง เป็นเทคนิคที่บำบัดได้แบบองค์รวมทั้ง สุขภาพ ผิวพรรณ และจิตใจ

 

A hot stone massage is a type of massage therapy. It is used to help you relax and ease tense muscles and damaged soft tissues throughout your body. During a hot stone massage, the stones are placed on specific parts of your body. These stones are usually made of basalt, which is a type of volcanic rock that retains heat.